• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30 listopada 2017 roku (czwartek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych prowadzonych w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową   Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Babinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babinie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Matczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Matczynie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chmielniku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzchowiskach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Pietrzaka na brak działań władz gminy Bełżyce.
 26. Odpowiedzi na interpelacje.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 215 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates