• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Wykaz kadry

Małgorzata Langiewicz, tel. 501594139
Koordynator projektu „Malucholandia”
W projekcie odpowiada za zarządzanie projektem, koordynację działań, nadzór nad przebiegiem realizacji projektu, współpracę z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów, analizę danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, nadzór nad pracą personelu projektu.

Agnieszka Domańska-Sienkiewicz, tel. 605534538
Asystent koordynatora projektu „Malucholandia”
W projekcie odpowiada za przeprowadzenie procesu rekrutacji, organizację zajęć przedszkolnych, promocję projektu, prowadzenie biura projektu.

Marlena Pietraś
Księgowa projektu „Malucholandia”
W projekcie odpowiada za dekretacją dokumentów księgowych i przygotowanie ich do księgowania, , prowadzenie księgowości projektu, opracowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie zestawień finansowych na potrzeby Instytucji Pośredniczącej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Punkt przedszkolny w Matczynie – Magdalena Lewandowska

Punkt przedszkolny w Babinie – Agnieszka Kotłowska

Punkt przedszkolny w Krzu – Magdalena Nowak

Punkt przedszkolny w Bełżycach – Izabela Nagnajewicz i Dorota Gajowiak

Nauczyciele zatrudnieni w ramach projektu odpowiedzialni są za prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z programem nauczania, stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy, prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) organizowanie zebrań z rodzicami oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.

 
Free business joomla templates