• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rejestr działalności regulowanej

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych (otwórz>>).

 

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (otwórz>>)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z zamieszczonym wzorem oświadczenia. (otwórz>>)
 3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

 

Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3

24 – 200 Bełżyce

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Bełżyce

Lp.

Data wpisu

Numer rejestrowy

Firma, oznaczenie siedziby                   i adres lub imię, nazwisko                         o adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

1.

1.06.2012 r.

zgodnie z wnioskiem z dnia 22.05.2012 r.

 

02.04.2013 r.

zmiana wpisu zgodnie z wnioskiem z dnia 18.03.2013 r.

1/2012

 

P.H.U. EKO – TRANS

Cezary Kubacki

Wielkie 90

21 – 143 Abramów

714-122-81-92

430390904

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączenie pyłów z kotłów wymienionych w 10 010 04)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I                   i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki)                     i ubrania ochronne inne niż wymienione                         w 15 02 02

16 01 03 – Zużyte opony

16 01 17 – Metale żelazne

16 01 18 – Metale nieżelazne

16 01 19 – Tworzywa sztuczne

16 01 20 – Szkło

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 04 – Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w  16 03 05

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem   16 06 03)

16 06 05 – Inne baterie i akumulatory

16 80 01 – Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 02 – Odpady inne niż wymienione                             w 16 81 01

16 82 02 – Odpady inne niż wymienione                   w 16 82 01

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy                 z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – Inne niewymienione odpady

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 80 – Odpadowa papa

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione                                  w 17 04 10

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 18 05 03

17 05 06 – Urobek z pogłębiania inne niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione  w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji                niebezpiecznych

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych,

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie {z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)}

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

05.06.2012 r.

zgodnie z wnioskiem z dnia 22.05.2012 r.

 

09.01.2013 r.

zmiana wpisu zgodnie z wnioskiem z dnia 17.12.2012 r.

2/2012

 

EKO – TRANS Sp. z o.o.

Samoklęski 28

21 – 132 Kamionka

714-201-77-41

060526971

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I                  i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                           i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji                niebezpiecznych

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych,

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż cytotoksyczne                              i cytostatyczne

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                        z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanie baterie                     i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami                                         i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                       i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne                     i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                         i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne                     i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie {z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)}

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 -3 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                 w innych podgrupach

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły                     z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 – Zużyte opony

16 01 17 – Metale żelazne

16 01 18 – Metale nieżelazne

16 01 19 – Tworzywa sztuczne

16 01 20 – Szkło

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 04 – Niesegregowane odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem                  16 06 03)

16 06 05 – Inne baterie i akumulatory

16 80 01 – Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 02 – Odpady inne niż wymienione                            w 16 81 01

16 82 02 – Odpady inne niż wymienione                                 w 16 82 01

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – Inne nie wymienione odpady

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 80 – Odpadowa papa

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione                      w 17 04 10

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienia, inne niż wymienione w 18 05 03

17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne                              niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                      w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

6.06.2012 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 18 maja 2012 roku

 

zmieniony dn. 11.06.2013 r.

zgodnie z wnioskiem z dnia 13.12.2012 r. i 11.06.2013 r.

oraz 09.12.2014 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 28.10.2014 r.

3/2012

EKO – KRAS Sp. z o.o.w Kraśniku

ul. Marii Konopnickiej 27D

23 – 204 Kraśnik

715-191-420-56

060588647

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I                       i II klasy toksyczności  - bardzo                                         toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia        konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 – Zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inny niż wymienionym                        w 17 03 01

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminum

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 03

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                           w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                      w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                            i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21                         i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                           i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,                      20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                           w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                 w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

06.07.2012 r.

zgodnie z wnioskiem z dnia 27.06.2012 r.

 

zmieniony dn. 27.01.2013 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 4.12.12012 r. i 13.01.2013 r.

 

zmieniony dnia 09.12.2014 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 17.11.2014 r.

 

 

zmieniony dnia 07.05.2015 r. na wniosek przedsiębiorcy z dnia 05.05.2015 r.

4/2012

TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26 – 600 Radom

948-200-74-35

670163803

10 – Odpady z procesów termicznych

10 01 – Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw                   (z wyłączeniem               grupy 19)

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły               z kotów (z wyłączeniem pyłów z kotłów     wymienionych w 10 01 04)

15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie                     z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I                i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                      i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)                      i ubrania ochronne inne niż wymienione                         w 15 02 02

16 – Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów                       (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup                 16 06 i 16 08)

16 01 03 – Zużyte opony

16 02 – Odpady urządzeń elektrycznych                       i elektronicznych

16 02 09* - Transformator i kondensatory zawierające PCB

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione                  w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części kładowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 – Baterie i akumulatory

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć

16 06 04 – Baterie alkaliczne z wyłączeniem                 (16 06 03)

16 06 05 – Inne baterie i akumulatory

17 – Odpady z budowy, remontów                               i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę                   i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 – Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy                 z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 – Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 02 – Asfalt i inny niż wymieniony                  w 17 03 01

17 04 – Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metaliczne17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę                         i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek  z pogłębiania)

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 – Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 – Inne odpady z budowy, remontów                        i demontażu

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                     w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 12 – Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np.: obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych podgrupach

19 12 01 – Papier i tektura

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 – Odpady komunalne segregowane                     i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem                  125 01)

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                              w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                   w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                z bateriami i akumulatorami wymienionymi                   w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                      i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21                         i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                         i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                         w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 10 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 – Odpady z ogrodów i parków                             (w tym z cmentarzy)

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 – Inne odpady komunalne

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 -3 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                  w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

07.11.2012 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 12.10.2012 r. i z dnia 05.11.2012 r.

 

zmieniony dn. 27.12.2012 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 3.12.2012 r. oraz 27.01.2013 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 13.01.2013 r.

26.06.2017 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 07.06.2017 r.

 

 

5/2012

SITA  wschód Sp. z .o.o.

ul. Ciepłownicza 6

20 – 479 Lublin

521-275-57-11

012845343

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 02 09* – Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć*

16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 030)

16 06 05 – Inne baterie i akumulatory

19 12 01 – Papier i tektura

 

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                   w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                      z bateriami i akumulatorami wymienionymi                      w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                         i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21                         i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                           i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,                      20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                        w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 -3 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                w innych podgrupach

16 01 03 – Zużyte opony

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony                            w 17 03 01

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione                            w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

 

6.

wpis do rejestru z dnia 23.11.2012 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 12.11.2012 r.

 

zmiana do wpisu z dnia 08.03.2013 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 14.02.2013 r.

 

 

09.12.2014 r. zmiana wpisu zgodnie z wnioskiem z dnia 28.10.2014 r.

 

05.05.2015 r. zmiana wpisu zgodnie z wnioskiem z dnia

6/2012

EKOLAND W. Wojtaszek, A. Krasowski s.c.

ul. Piłsudskiego 12/3

23 – 200 Kraśnik

715-164-63-24

431240986

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                           w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                     w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                        z bateriami i akumulatorami wymienionymi                   w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                       i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21                         i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                             i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,                      20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                            w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                  w innych podgrupach

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

5 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi                                                                                                    zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                              i toksyczne

15 01 11* - Opakowania zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie                            z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi)

16 01 03 – Zużyte opony

16 02 09* - Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione

w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16 – Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć

16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem                16 06 03)

16 06 05 – Inne baterie i akumulatory

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy                     z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

19 12 01 – Papier i tektura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

wpis do rejestru z dnia 04.12.2012 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 29.11. 2012 r.

10.06.2013 r. zmiana wpisu zgodnie z wnioskiem z dnia 07.06.2013 r.

 

Wykreślono z rejestru dnia 01.12.2017 r. zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy z dnia 28.11.2017 r.

7/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26 – 600 Radom

948-101-54-21

670650012

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

16 01 03 – Zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy                  z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inny niż wymienionym

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminum

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                   w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                           w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                      w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                       z bateriami i akumulatorami wymienionymi                     w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                             i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21                         i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                           i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,                      20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                        w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                  w innych podgrupach

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpis do rejestru                   z dnia 10.12.2012 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 28.11.2012 r.

 

zmiana wpisu z dnia 16.08.2017r. zgodnie z wnioskiem z dn. 27.07.2017r.

8/2012

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Młodzieżowa 4

24 – 320 Poniatowa

717-000-30-99

430888946

20 01 – Odpady komunalne segregowane                           i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                               w 20 01 27

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                      w 20 01 29

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                         i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                        w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 – Odpady z ogrodów i parków (w tym                             z cmentarzy)

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 – Inne odpady komunalnej

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                   w innych podgrupach

9.

wpis do rejestru z dnia 01.02.20134 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 22.01.2013 r.

 

 

 

zmiana wpisu w dn. 05.01.2018

zgodnie z wnioskiem z dn. 21.12.2017

9/2012

EKOLAND POLSKA S.A.

ul. Piłsudskiego 14

23 – 200 Kraśnik

522-30-64-399

364604902

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                                   w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione                     w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                        z bateriami i akumulatorami wymienionymi                     w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                         i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21                         i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                           i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,                      20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione                        w 20 01 37

 

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione                  w innych podgrupach

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I                i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                         i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)                       i ubrania ochronne inne niż wymienione                             w 15 02 02

16 01 03 – Zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy                  z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony                        w 17 03 01

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpis do rejestru z dnia 13.12.2013 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2013 r.

 

wykreślono z rejestru dnia 11.04.2014 r. zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy z dnia 04.03.2014 r.

1/2013

TOMASZ MAŁYSKA TOMWIKO – USŁUGI TRANSPORTOWE

ul. Radzymińska 10/64

20 – 850 Lublin

712-216-51-48

060480335

20 01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

wpis do rejestru z dnia 16.04.2014 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 14.04.2014 r.

 

zmiana wpisu z dnia 05.05.2015 r. na wniosek przedsiębiorcy z dnia 22.04.2015 r.

10/2012

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A

24 – 200 Bełżyce

713-306-36-93

060714709

01 01 01- Odpady z wydobywania rud metali                  (z wyłączeniem 01 01 80);

01 01 02- Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali;

01 01 80- Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu;

02 01 03- Odpadowa masa roślinna;

02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych                           (z wyłączeniem opakowań);

02 01 06- Odchody zwierzęce;

02 01 07- Odpady z gospodarki leśnej;

02 01 08*- Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne   i toksyczne);

02 01 09- Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08;

02 01 10- Odpady metalowe;

02 05 01- Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania;

02 05 99- Inne nie wymienione odpady;

02 06 01- Surowce i produkty nieprzydatne                     do spożycia i przetwórstwa;

02 06 02- Odpady konserwatorów;

02 06 99- Inne nie wymienione odpady ( odpady z przemysłu piekarniczego                                          i cukierniczego);

03 01 01- Odpady kory i korka;

03 01 04*- Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne;

03 01 05- Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione                     w 03 01 04;

03 01 80*- Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne;

03 01 81- Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80;

03 01 99- Inne nie wymienione odpady (odpady  z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt                   i mebli);

03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych;

03 02 02*- Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne;

03 02 03*- Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna;

03 02 04*- Nieorganiczne środki do konserwacji     i impregnacji drewna;

03 02 05*- Inne środki do konserwacji                           i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne;

03 02 99- Inne nie wymienione odpady (odpady powstające przy konserwacji drewna);

03 03 01- Odpady z kory i drewna;

03 03 07- Mechanicznie wydzielone odrzuty                   z przeróbki makulatury i tektury;

03 03 08- Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu;

03 03 99- Inne nie wymienione odpady (odpady  z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury);

04 01 01- Odpady z mizdrowania (odzierki                      i dwoiny wapniowe);

04 01 08- Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór);

04 01 09- Odpady z polerowania i wykańczania;

04 01 99- Inne nie wymienione odpady (odpady  z przemysłu skórzanego futrzarskiego);

04 02 09- Odpady materiałów złożonych                      (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery);

04 02 21- Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych;

04 02 22- Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych;

04 02 99- Inne nie wymienione odpady (odpady z przemysłu tekstylnego);

06 13 01*- Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy;

06 13 03- Czysta sadza;

06 13 05*- Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi;

06 13 99- Inne nie wymienione odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych);

07 01 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 01 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne;

07 01 99- Inne nie wymienione odpady (odpady   z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów chemii organicznej);

07 02 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 02 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne;

07 02 13- Odpady tworzyw sztucznych;

07 02 14*- Odpady z dodatków zwierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory);

07 02 15- Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14;

07 02 16*- Odpady zwierające niebezpieczne silikony;

07 02 17- Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16;

07 02 80- Odpady z przemysłu gumowego                           i produkcji gumy;

07 02 99- Inne nie wymienione odpady (odpady   z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych);

07 03 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 03 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne;

07 03 99- Inne nie wymienione odpady (odpady  z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów                         z wyłączeniem odpadów z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych)

07 04 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 04 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyje;

07 04 13*- Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne;

07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne                         i toksyczne);

07 04 81- Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80;

07 04 99 - Inne nie wymienione odpady (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin                             z wyłączeniem agrochemikaliów zawierających substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne   i toksyczne) i odpadów agrochemikaliów niezawierających substancji niebezpiecznych,                w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem odpadów powstających przy konserwacji drewna) i innych biocydów);

07 05 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 05 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne;

07 05 13*- Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne;

07 05 14- Odpady stałe inne niż wymienione                 w 07 05 13;

07 05 99- Inne nie wymienione odpady (odpady              z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków);

07 06 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 06 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne;

07 06 81- Zwroty kosmetyków i próbek;

07 06 99- Inne nie wymienione odpady (odpady   z produkcji, przygotowania, obrotu                                        i stosowania tłuszczyków, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących                        i kosmetyków);

07 07 09*- Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców;

07 07 10*- Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne;

07 07 99- Inne nie wymienione odpady (odpady   z produkcji, przygotowania, obrotu                            i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych);

08 01 11*- Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

08 01 12- Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11;

08 01 13*- Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne                   lub inne substancje niebezpieczne;

08 01 14- Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13;

08 01 15*- Szlamy wodne zawierające farby                      i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

08 01 16- Szlamy wodne zawierające farby                        i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15;

08 01 17*- Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne                   lub inne substancje niebezpieczne;

08 03 99- Inne nie wymienione odpady (odpady         z produkcji, przygotowania, obrotu                           i stosowania farb drukarskich);

08 04 09*- Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

08 04 10- Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09;

08 04 11*- Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

08 04 12- Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11;

08 04 13*- Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

08 04 14- Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13;

08 04 15*- Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne                               lub inne substancje niebezpieczne;

08 04 16- Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15;

08 04 17*- Olej żywiczny;

08 04 99- Inne nie wymienione odpady (odpady  z produkcji, przygotowania, obrotu                         i stosowania klejów oraz szczelin w tym środki do impregnacji wodoszczelnej);

09 01 01*- Wodne roztwory wywoływaczy                        i aktywatorów;

09 01 02*- Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych;

09 01 03*- Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach;

09 01 04*- Roztwory utrwalaczy;

09 01 05*- Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających;

09 01 07- Błony i papier fotograficzny zawierające srebro i związki srebra;

09 01 08- Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra;

09 01 10- Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii;

09 01 11*- Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione                             w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03;

09 01 12 - Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne                            niż wymienione w 09 01 11;

09 01 80*- Przeterminowane odczynniki fotograficzne;

09 01 99- Inne nie wymienione odpady (odpady         z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych);

10 01 01- Żużle, popioły paleniskowe i pyły                     z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04);

10 01 02- Popioły lotne z węgla;

10 01 03- Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej;

10 01 04*- Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych;

10 01 14*- Popioły paleniskowe, żużle i pyły                   z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne;

10 01 15- Popioły paleniskowe, żużle i pyły                  z kotłów ze współspalania inne niż wymienione              w 10 01 14

10 01 16*- Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne;

10 01 17- Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16;

10 01 99- Inne nie wymienione odpady (odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)

10 02 01- Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze);

10 02 02- Nieprzerobione żużle z innych procesów;

10 02 99- Inne nie wymienione odpady (odpady                   z hutnictwa żelaza i stali);

10 12 01- Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej;

10 12 03- Cząstki i pyły;

10 12 05- Szlamy i osady pofiltracyjne                           z oczyszczania gazów odlotowych;

10 12 06- Zużyte formy;

10 12 08- Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana                                 (po przeróbce termicznej);

10 12 09*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne;

10 12 10- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09;

10 12 11*- Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie;

10 12 12- Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11;

10 12 99- Inne nie wymienione odpady (odpady          z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych);

10 13 01- Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej;

10 13 04- Odpady z produkcji wapna palonego                       i hydratyzowanego;

10 13 06- Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13);

10 13 10- Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione                 w 10 13 09;

10 13 11- Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione                        w 10 13 09 i 10 13 10;

10 13 12*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne;

10 13 13- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12;

10 13 14- Odpady betonowe i szlam betonowy;

10 13 80- Odpady z produkcji cementu;

10 13 81- Odpady z produkcji gipsu;

10 13 82- Wybrakowane wyroby;

10 13 99- Inne nie wymienione odpady (odpady      z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów);

12 01 01- Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów;

12 01 02- Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;

12 01 03- Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych;

12 01 04- Cząstki i pyły metali nieżelaznych;

12 01 05- Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych;

12 01 06*- Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce                                 (z wyłączeniem emulsji i roztworów);

12 01 07*- Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców                        (z wyłączeniem emulsji i roztworów);

12 01 08*- Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce;

12 01 09*- Odpadowe emulsje i roztwory                         z obróbki metali nie zawierające chlorowców;

12 01 10*- Syntetyczne oleje z obróbki metali;

12 01 12*- Zużyte woski i tłuszcze;

12 01 13- Odpady spawalnicze;

12 01 14*- Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne;

12 01 15- Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14;

12 01 16*- Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne;

12 01 17- Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16;

12 01 18*- Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia                     i pokrywania);

12 01 19*- Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji;

12 01 20*- Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne;

12 01 21- Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20;

12 01 99- Inne nie wymienione odpady (odpady     z kształtowania oraz z mechanicznej ogróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych);

12 03 01*- Wodne ciecze myjące;

13 01 04*- Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne;

13 01 05*- Emulsje olejowe nie zwierające związków chlorowcoorganicznych;

13 01 09*- Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne;

13 01 10*- Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych;

13 01 11*- Syntetyczne oleje hydrauliczne;

13 01 12*- Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji;

13 01 13*- Inne oleje hydrauliczne;

13 02 04*- Mineralne oleje silikonowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne;

13 02 05 ⃰- Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych;

13 02 06 ⃰ - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;

13 02 07 ⃰ - Oleje silnikowe, przekładniowe                        i smarowe łatwo ulegające biodegradacji;

13 02 08 ⃰ - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;

13 03 01*- Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB;

13 03 06*- Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01;

13 03 07*- Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła                  nie zawierające związków chlorowcoorganicznych;

13 03 08*- Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz ciepła inne                      niż wymienione w 13 03 01;

13 03 09*- Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji;

13 03 10*- Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła;

14 06 01*- Freony, HCFC, HFC;

14 06 02*- Inne chlorowcoorganicze rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników;

14 06 03*- Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników;

14 06 04*- Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne;

14 06 05*- Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki;

15 01 01- Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03- Opakowania z drewna;

15 01 04- Opakowania z metali;

15 01 05- Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06- Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07- Opakowania ze szkła;

15 01 09- Opakowania z tekstyliów;

15 01 10*- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I                   i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                 i toksyczne);

15 01 11*- Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

15 02 02*- Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wcierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB);

15 02 03- Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)                        i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02;

16 01 03- Zużyte opony;

16 01 04*- Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy;

16 01 06- Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy                         i innych niebezpiecznych elementów;

16 01 07*- Filtry olejowe;

16 01 08*- Elementy zawierające rtęć;

16 01 09*- Elementy zawierające PCB;

16 01 10*- Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne);

16 01 11*- Okładziny hamulcowe zawierające azbest;

16 01 12- Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11;

16 01 13*- Płyny hamulcowe;

16 01 14*- Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje;

16 01 15- Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14;

16 01 16- Zbiorniki na gaz skroplony;

16 01 17- Metale żelazne;

16 01 18- Metale nieżelazne;

16 01 19- Tworzywa sztuczne;

16 01 20- Szkło;

16 01 20*- Niebezpieczne elementy inne niż                   w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14;

16 01 21*- Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13                  i 16 01 14;

16 01 22- Inne nie wymienione elementy (filtry powietrza);

16 01 99- Inne nie wyniesione odpady (zużyte nie nadające się do użytkowania pojazdy                      (wyłączając maszyny poza drogowe) odpady                   z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów, z wyłączeniem olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw, z wyłączeniem olejów jadalnych oraz odpadów z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz przeróbki węgla, odpadów z kształtowania oraz fizycznej                  i mechanicznej obróbki powierzchni metali                        i tworzyw sztucznych i odpadów z instalacji                       i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej w wody do celów przemysłowych) i odpadów z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów                             (z wyłączeniem odpadów z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej i od odpadów                      z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) oraz baterii i akumulatorów i zużytych katalizatorów);

16 02 09*- Transformatory i kondensatory zawierające PCB;

16 02 10*- Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne                             niż wymienione w 16 02 09;

16 02 11*- Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC;

16 02 12*- Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest;

16 02 13*- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione                   w 16 02 09 do 16 02 12;

16 02 14- Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13;

16 02 15- Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń;

16 02 16- Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;

16 03 03*- Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne;

16 03 04- Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80;

16 03 05*- Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne;

16 03 06- Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80;

16 03 80- Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia;

16 04 02*- Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne);

16 04 03*- Inne materiały wybuchowe;

16 05 04*- Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne;

16 05 05- Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04;

16 05 06*- Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych;

16 05 07*- Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne                            (np. przeterminowane odczynniki chemiczne);

16 05 08*- Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne                                 (np. przeterminowane odczynniki chemiczne);

16 05 09- Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08;

16 06 01*- Baterie i akumulatory ołowiowe;

16 06 02*- Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe;

16 06 03*- Baterie zawierające rtęć;

16 06 04- Baterie alkaliczne (z wyłączeniem                     16 06 03);

16 06 05- Inne baterie i akumulatory;

16 06 06*- Selektywnie gromadzony elektrolit                  z baterii i akumulatorów;

16 08 01- Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę                   (z wyłączeniem 16 08 07);

16 08 02*- Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki;

16 08 03- Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02;

16 08 04- Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07);

16 08 05*- Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy;

16 08 06*- Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory;

16 08 07*- Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

16 11 01*- Węglopochodne okładziny piecowe                  i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne;

16 11 02- Węglopochodne okładziny piecowe                     i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione                            w 16 11 01;

16 11 03*- Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne;

16 11 04- Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03;

16 11 05*- Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne;

16 11 06- Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05;

16 80 01- Magnetyczne i optyczne nośniki informacji;

16 81 01*- Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne;

16 81 02- Odpady inne ni z wymienione                           w 16 81 01, 16 83 02, 16 82 01;

17 01 01- odpady betonowe oraz gruz betonowy            z rozbiórek i remontów;

17 01 02- gruz ceglany;

17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 06*- Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

01, 17 09 02 i 17 09 03;

17 01 80- Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81- Odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82- Inne nie wymienione odpady;

17 02 01- Drewno;

17 02 02- Szkło;

17 02 03- Tworzywa sztuczne;

17 02 04*- Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe);

17 03 01*- Asfalt zawierający smołę;

17 03 02- Asfalt inny niż wymieniony                             w 17 03 01;

17 03 03*- Smoła i produkty smołowe;

17 03 80- Odpadowa papa;

17 04 01- Miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02- Aluminium;

17 04 03- Ołów;

17 04 04- Cynk;

17 04 05- Żelazo i stal;

17 04 06- Cyna;

17 04 07- Mieszaniny metali;

17 04 09*- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

17 04 10*- Kable zawierające ropę naftowa, smołę i inne substancje niebezpieczne;

17 04 11- Kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 03*- Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne                             (np. PCB);

17 05 04- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 05 05*- Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi;

17 05 06- Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 05 08- Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07;

17 06 01*- Materiały izolacyjne zwierające azbest;

17 06 03*- Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne;

17 06 04- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 06 05*- Materiały konstrukcyjne zawierające azbest;

17 08 01*- Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

17 08 02- Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                         w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

17 09 01*- Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć;

17 09 02*- Odpady z budowy, remontów                           i demontażu zawierające PCB (np. substancje                      i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory);

17 09 03*- Inne odpady z budowy, remontów                      i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne;

18 01 08*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

18 01 09- Leki inne niż wymieniowe w 18 01 08;

18 02 07*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

18 02 08- Leki inne niż wymienione w 18 02 07;

19 05 01- Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych;

19 05 02- Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;

19 05 03- Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania);

19 06 04- Przefermentowane odpady                                 z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 06- Przefermentowane odpady                                     z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych                        i roślinnych;

19 08 01- Skratki;

19 08 02- Zawartość piaskowników;

19 08 05- Ustabilizowane komunalne osady ściekowe;

19 08 12- Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne                              niż wymienione w 19 08 11;

19 08 14- Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne                     niż wymienione w 19 08 13;

19 09 01- Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki;

19 09 99- Inne nie wymienione odpady ( odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych);

19 12 01- Papier i tektura;

19 12 02- Metale żelazne;

19 12 03- Metale nieżelazne;

19 12 04- Tworzywa sztuczne i guma;

19 12 05- Szkło;

19 12 06*- Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

19 12 07- Drewno inne niż wymienione                            w 19 12 06;

19 12 08- Tekstylia;

19 12 09- Minerały (np. piasek, kamienie);

19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne);

19 12 11*- Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne;

19 12 12- Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;

20 01 01- Papier i tektura;

20 01 02- Szkło;

20 01 08- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10- Odzież;

20 01 11- Tekstylia;

20 01 13*- Rozpuszczalniki;

20 01 14*- Kwasy;

20 01 15*- Alkalia;

20 01 17*- Odczynniki fotograficzne;

20 01 19*- Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne       np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21*- Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23*- Urządzenia zawierające freony;

20 01 25*- Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26*- Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27*- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione                     w 20 01 27;

20 01 29*- Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30- Detergenty inne niż wymienione                        w 20 01 29;

20 01 31*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32- Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33*- Baterie i akumulatory łącznie                             z bateriami i akumulatorami wymienionymi                        w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające                 te baterie;

20 01 34- Baterie i akumulatory inne niż baterie                   i akumulatory łącznie z bateriami                             i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie;

20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne                              i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne                  i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36- Zużyte urządzenia elektryczne                            i elektroniczne inne niż lamy fluorescencyjne                     i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników;

20 01 37*- Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38- Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39- Tworzywa sztuczne;

20 01 40- Metale;

20 01 41- Odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 99- Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie {z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi);

20 02 01- Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02- Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03- Inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02- Odpady z targowisk;

20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04- Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06- Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07- Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99- Odpady komunalne nie wymienione                   w innych podgrupach;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

wpis do rejestru z dnia 04.03.2015 r. zgodnie z wnioskiem z dnia 23.02.2015 r.

1/2015

FLOREKO MACIEJ Bojdziński

ul. Geodezyjna 80D/11

03 – 290 Warszawa

118-164-07-02

015160723

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury;

5 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 – Opakowania z drewna;

15 01 04 – Opakowania z metali;

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 – Opakowania ze szkła;

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi                                                                                                    zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin                        I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne                            i toksyczne;

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

20 01 01 – Papier i tektura;

20 01 02 – Szkło;

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 – Odzież;

20 01 11 – Tekstylia;

20 01 13* - Rozpuszczalniki;

20 01 14* - Kwasy;

20 01 15* - Alkalia;

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - Środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne                       np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony;

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż jadalne;

20 01 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 – Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 – Leki inne niż cytotoksyczne                            i cytostatyczne;

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie                      z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie                                      i akumulatory zawierające te baterie;

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż baterie  i akumulatory łącznie z bateriami                                     i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowalnymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie;

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne                         i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne                  i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne                       i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne                  i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników;

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 38 – Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39 – Tworzywa sztuczne;

20 01 40 – Metale;

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 99 – Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie {z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)};

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 – Odpady z targowisk;

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

Na podstawie uchwały Nr XVII/122/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26, 24 – 200 Bełżyce, jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi swoją działalność między innymi: w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych nie tylko na rzecz gminy ale również działalność usługową na rzecz innych podmiotów.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates