• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Miasta partnerskieBarand, Węgry
www.barand.hu

Barand
Miastem partnerskim Bełżyc na Węgrzech jest miasto Barand. Współpraca między miastami została zainicjowana podpisanym w dniu 20.05.1992 roku porozumieniem między Gminą Bełżyce a Gminą Barand o współpracy gospodarczej i wymianie kulturalnej placówek kultury, instytucji artystycznych i stowarzyszeń społeczno - kulturalnych i sportowych.

Współpraca obejmuje:
 • wymianę zespołów artystycznych (muzycznych, teatralnych, folklorystycznych itp.),
 • wymianę zespołów sportowych,
 • wymianę grup działaczy i twórców kultury,
 • wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania kulturą, organizacją i programowanie oraz realizowania imprez kulturalnych,
 • współpraca gospodarcza w zakresie przemysłu rolno - spożywczego,
 • wymiana handlowa.

Brody, Ukraina
www.brody.lviv.ua


Brody
Umowa o partnerstwie podpisana została w dniu 09 czerwca 2007 roku w ramach realizowanego przez Gminę Bełżyce projektu „Partnerstwo bez barier. Spotkania kulturalne i gospodarcze Bełżyce – Brody” z Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006, na który Gmina Bełżyce otrzymala dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Umowa partnerska obejmuje:

 • Bezpośrednią wymianę kontaktów i doświadczeń w pracy samorządowej.
 • Współpracę miast partnerskich w dziedzinie wymiany wartości kulturalnych i kulturowych poprzez:
  • poznanie polskich i ukraińskich tradycji narodowych,
  • możliwość wymiany wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych,
  • wzajemne organizowanie przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań folklorystycznych, występów nawiązujących do tradycji i przeszłości,
  • wspólne organizowanie imprez sportowych.
 • Współpracę w zakresie oświaty polegającą na bezpośredniej współpracy między szkołami różnego typu w drodze wymiany młodzieży i nauczycieli.
 • Współpracę w dziedzinie turystyki poprzez wspierane rozwoju regionalnej turystyki.
 • Współpracę w dziedzinie gospodarki poprzez tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej obu miast.
 
Free business joomla templates