• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja o podmiotach odbierających

Informacja o podmiotach odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce

A. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce jest:

 

EKOLAND Sp. z o.o.

ul. M.J. Piłsudskiego 12

23 - 200 Kraśnik

Umowa zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych została została zawarta w dniu 03 czerwca 2015 roku na okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

B. Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35 A

24 - 200 Bełżyce

Umowa pomiędzy Gminą Bełżyce a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35 A, 24 - 200 Bełżyce, dotycząca przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bełżyce została zawarta w dniu 27 stycznia 2015 roku na okres od dnia 1 lutego 2015 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem oraz przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 87 z późn.zm.) w/w podmioty są odpowiedzialne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce.

 

C. Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która wpisana jest do rejestru działalności prowadzonego przez Burmistrza Bełżyc!.

 
Free business joomla templates