• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja dotycząca programu ,,Rodzina 500 plus”

Uwaga: W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach  internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób nie związane z Programem " Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus” będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, piętro III, telefon infolinia: 605-115-815 (od 8:00 - 14:00).

Uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną za realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy Bełżyce, będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach.

W miesiącu kwietniu 2016 roku wnioski będzie można składać:
•    poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:30-15:30
•    wtorek, czwartek w godzinach 7:30-18:00
•    sobota w godzinach 9:00-13:00


UWAGA! Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - do wypełnienia on-line i wydruku (otwórz>>)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - do wydruku (otwórz>>)


Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • 800,00 zł,
 • 1200,00 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

Sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie wychowawcze (otwórz>>)


Do świadczenia uprawniona jest rodzina bez względu na stan cywilny rodziców (rodzice w związku małżeńskim, rodziny niepełne, rodzice w związkach nieformalnych). W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie przysługuje rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice są po rozwodzie, żyją w separacji lub w rozłączeniu i zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, wówczas o świadczenie może ubiegać się każde z rodziców proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.


Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.


W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.


Kwota świadczenia 500,00 zł (netto) jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, stypendiów dla uczniów i studentów.


Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku złożenia wniosku po upływie 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia zostanie przyznane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Prawo do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.


Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r., poz. 214).

 
Free business joomla templates