• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 20 maja 2016 roku (piątek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu za 2015 rok            i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 7. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy i sprawozdań finansowych za 2015 rok MDK, MGBP i CKFiS w Bełżycach.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wspierania finansowego klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Bełżyce  w zakresie sportu kwalifikowanego – rozliczenie finansowe za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates