• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 29 czerwca 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2016”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bełżyce, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Bełżyce udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad i warunków korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Bełżyce do gminnego zasobu nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2016 rok.
 17. Wyniki kontroli Urzędu Miejskiego w zakresie rozdysponowania środków z funduszu alkoholowego i rozliczenia ich wydatkowania przez organizacje, które z nich korzystały za 2015 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates