• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 9 listopada 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Bełżyce na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 38.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 49.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego umowy najmu garażu zlokalizowanego w budynku Gminy w miejscowości Wronów nr 15.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania o rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Bełżyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Bełżyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za zasługi dla Gminy Bełżyce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bełżyce na 2017 rok.
 20. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
 21. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie obniżania średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego  na 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2016 rok.
 23. Zapoznanie z analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej za 2015 rok.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates