• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXX Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Bełżyce na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2017.
 13. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates