• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 29 marca 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Bełżyce za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryf  zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015 – 2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Bełżyc na lata 2017 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates