• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Sprawozdanie z  realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełżyce.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Bełżyc na lata 2017 – 2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w miejscowości Wronów oraz taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wronów.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Fabrycznej 2 b w Bełżycach.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Rozwój” w Bełżycach na działalność Burmistrza Bełżyc.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
  14. Odpowiedzi na interpelacje.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates