• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 26 maja 2017 roku (piątek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Stan przygotowania imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenie wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą na okres letni (MDK, MGBP i CKFiS).
 8. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy i sprawozdanie finansowe za 2016 rok (MDK, MGBP i CKFiS).
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wspierania finansowego klubów sportowych mających siedzibę na terenie gminy Bełżyce w zakresie sport kwalifikowanego – rozliczenie finansowe za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates