• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia„Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy oraz zakresu i  trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2018.
 19. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates