• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 28.02.2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat poziomu bezrobocia na terenie miasta i gminy. Sposoby aktywizacji bezrobotnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/17 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates