• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 23.03.2018 roku (piątek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. na terenie miasta i gminy Bełżyce.
 7. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Bełżyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates