• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Dla sprzedawców napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jedynie pod kątem ich zgodności z uchwałami Rady Miejskiej co ich usytuowania.

Art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

Kontrole punktów sprzedaży

Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja przeprowadza również interwencje, po uzyskaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach związnych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Członkowie ww. zespołu w trakcie kontroli i interwencji podejmują działalnia edukacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców.

Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates