• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Przebudowa drogi gminnej Zosin – Jaroszewice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebudowa drogi gminnej nr 107007L Zosin – Jaroszewice na dz. nr ewd. 452 w m. Podole”

Projekt realizowany w ramach poddziałania: “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz terenów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107007L o długości ok. 1,5 km w miejscowości Podole.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy wewnątrz regionalnej infrastruktury transportowej oraz do realizacji celu szczegółowego 6B – wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji została przebudowana droga gminna o długości 1,482 km.

Okres realizacji projektu: 30.06.2016 – 30.11.2017

Wartość projektu: 465 552,39 zł

Dofinansowanie z UE: 296 230,00 zł

 

 
Free business joomla templates