• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

VI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 20.03.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

   

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Informacja Starosty Lubelskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Bełżyce.
  7. Informacja na temat poziomu bezrobocia na terenie miasta i gminy. Sposoby aktywizacji bezrobotnych.
  8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
  9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/103/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016r w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Bełżyc.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bełżyce , których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Bełżyce udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad i warunków korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Rynek 23 w Bełżycach.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Rynek 13 w Bełżycach.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2019”.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Bełżyce.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bełżyce.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Gminie Bełżyce.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Gminy Bełżyce edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełżyce.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2019 rok.
  27. Odpowiedzi na interpelacje.
  28. Wolne wnioski.
  29. Zamknięcie sesji.

   Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

   Bogumił Robert Siramowski

    

   Gości online

   Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 
   • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
   • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
   • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
   • Powiatowe Centrum Informacyjne
   • Mikroporady
   • Proekob
   • Miasto i biznes
   Free business joomla templates