• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

„Opieka wytchnieniowa ” -edycja 2019 r.

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ Opieka wytchnieniowa ” -edycja 2019 r.

Gmina Bełżyce, informuje iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna  realizację Modułu I resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"-edycja 2019 r.  który jest  finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

ODBIORCY PROGRAMU

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Jeżeli  nie korzystają z innych form usług w :

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Zgodnie z założeniami programu w pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne oraz osoby za znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

REALIZACJA PROGRAMU

1. Wsparcie  w formie opieki wytchnieniowej może być realizowane w wymiarze 240 godzin –limit wynikający z programu na 2019 r.

2. Pomoc w formie opieki wytchnieniowej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

3. Opieka wytchnieniowa może być świadczona:

a) miejscu zamieszkania dziecka/ osoby niepełnosprawnej;

b) w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 24-200 Matczyn-jako zorganizowana usługa w ramach pobytu dziennego

4. Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

1. Aktualne (w przypadku dziecido 16 r.ż.)orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Karta oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel (zał.nr.6 do programu) - do pobrania

Ważne ! Karta oceny stany pacjentawg. zmodyfikowanej skali Barthel (zał.nr.6 do programu)  musi  być wypełniona przez lekarza specjalistę zgodnie z symbolem przyczyn niepełnosprawności znajdującym się w posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

4. Wniosek członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  dziećmiz orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności -do pobrania przykładowy wzór wniosku wraz z załącznikiem

5. Oświadczenie (wypełnia wyłącznie pełnoletnia osoba niepełnosprawna) do pobrania

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1. Nabór do programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2019 r.

2. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach  24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2 b ( III piętro)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Informacji udziela : Dział Pomocy Środowiskowej – p. Anna Michalczak tel. 81-517-24-68

 

Do pobrania:

- Program MRPIPS „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 (otwórz>>)

- Karta oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel (zał.nr.6 do programu) (otwórz>>)

- Wzór wniosku (przykładowy) wraz z załącznikiem (otwórz>>)

- Oświadczenie (wypełnia wyłącznie pełnoletnia osoba niepełnosprawna) (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 192 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates