• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Zamówienia Publiczne - Wierzchowiska-Konstantynówka

Odbudowa przepustu 2Ø80 w km 0+979,5 drogi gminnej nr 107002L Wierzchowiska - Konstantynówka.

Ogłoszenie o przetargu »» otwórz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »» otwórz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót »» otwórz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy »» otwórz

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu »» otwórz

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania »» otwórz

Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy »» otwórz

Załącznik nr 5 - umowa o roboty budowlane »» otwórz

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót
budowlanych »» otwórz
 
Free business joomla templates