• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Prowadzenie archiwum zakładowego

Nazwa procesu:Prowadzenie archiwum zakładowego

Cel procesu:

Właściciel procesu:Podinspektor w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym

Zakres działań w procesie:

  1. Segregacja- podział na komórki organizacyjne.
  2. Systematyzacja materiałów archiwalnych Zakładanie katalogów rzeczowych.
  3. Brakowanie dokumentów zgodnie z wymogami ustawy.
  4. Porządkowanie materiałów archiwalnych kategorii A i B.
  5. Sporządzenie ewidencji archiwalnej Dokumentów niearchiwalnych Dokumentów archiwalnych.
  6. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum.
  7. Przekazywanie wyselekcjonowanych materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Dokumenty związane z działaniami w procesie:


 • Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Instrukcja kancelaryjna

 

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2007 roku o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. Nr 64 poz. 426 z dnia 11 kwietnia 2007 roku)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 69, poz. 636 z 2003 roku)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375 z 2002 roku)
 • Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 12 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284 z 2005)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Rejestr spisów zdawczo – odbiorczych kat. A
 • Rejestr spisów zdawczo – odbiorczych kat. B
 • Ewidencja spisów zdawczo – odbiorczych kat. A - referatów UM
 • Ewidencja spisów zdawczo – odbiorczych kat. B – referatów UM
 • Ewidencja materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych kat. A
 • Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych kat. B
 • Wykaz akt osobowych znajdujących się w archiwum
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zgody na brakowanie oraz protokoły zniszczeń
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates