• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa działalności gospodarczej

Nazwa procesu: Obsługa działalności gospodarczej

Cel procesu:

Właściciel procesu: Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Zakres działań w procesie:

1.Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej:
2.Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.Wydawanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
4.Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5.Wpis do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie.
6.Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hot

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

 • Uchwała Nr XXIX/205/96 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Bełżyce liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
 • Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 luty 1999 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Bełżyce punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
 • Instrukcja kancelaryjna.

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (ost.zm.:Dz. U. z 2009, Nr 18, poz. 97)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
 • Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169)
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego – (t.j. Dz. U.z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Pisma dotyczące informacji o przedsiębiorcach z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenia potwierdzające aktualne wpisy w ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży.
 • Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • Zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Wpis do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Zaświadczenie potwierdzające aktualne wpisy w ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Karta usług ( otwórz )
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates