• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

UM Bełżyce – parter, pok nr 6

Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza):
Urząd Miejski w Bełżycach
ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

Elektronicznie na portalu www.firma.gov.pl
Aby wniosek wysłać elektronicznie bezpośrednio do CEIDG należy go podpisać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego.

W trybie anonimowym na portalu www.firma.gov.pl
Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek CEIDG-1 - aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu www.firma.gov.pl w zakładce "Formularze i instrukcje".

Wymagane załączniki:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, na podstawie którego można dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić zmianę wpisu do CEIDG, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić działalność gospodarczą, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.


Jeżeli istnieje taka konieczność oprócz wniosku CEIDG-1 należy wypełnić:

 • załącznik CEIDG-RD (w przypadku dużej ilości kodów PKD)
 • załącznik CEIDG-MW (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej),
 • załącznik CEIDG-RB (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym),
 • załącznik CEIDG-SC (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej),
 • załącznik CEIDG-PN (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w ciągu 30 dni.
 • W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
 • Urząd Miejski w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu prześle dane z wniosku wraz z informacją o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do:
  • naczelnika Urzędu Skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę
  • właściwego Urzędu Statystycznego
  • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Dowód osobisty lub paszport.

TERMIN ZŁOŻENIA:

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • § Od ręki

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z portalu internetowego CEIDG.

OPŁATY:

Brak.

ODWOŁANIE:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 • § Ustawa z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz innych ubezpieczonych (osoby współpracującej, pracowników, zleceniobiorców) do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.


Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym składa druk zgłoszeniowy VAT-R.


Rejestracji kasy fiskalnej należy dokonać w Urzędzie Skarbowym.


Rejestracja spółki cywilnej:

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgłoszenia do CEIDG dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej, wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Kolejnym krokiem jest zawarcie w formie pisemnej umowy spółki. Umowa spółki cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy (solidarnie odpowiadają wszyscy wspólnicy). Jeżeli umowa spółki została sporządzona przed notariuszem, w formie aktu notarialnego (nie jest to obowiązkowe), to do obowiązków notariusza należy pobranie i wpłata tego podatku.

Kolejne kroki:

 • zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki,
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki,
 • złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT,
 • aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 w terminie 7 dni od otrzymania tych numerów).


UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Więcej informacji można uzyskać na portalach internetowych:www.firma.gov.pl, www.biznes.gov.pl

DO POBRANIA:

 • Formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do CEIDG (otwórz>>)
 • Część CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza (otwórz>>)
 • Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (otwórz>>)
 • Część CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych (otwórz>>)
 • Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych (otwórz>>)
 • Część CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa (otwórz>>)
 • CEIDG-POPR (otwórz>>)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 195 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates