• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Ochrona środowiska i Rolnictwo

Nazwa procesu:
Ochrona środowiska i Rolnictwo

Cel procesu:

Właściciel procesu:
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zakres działań w procesie:

1.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
a.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b.opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c.ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d.prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
3.Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.
4.Przyznawanie dotacji osobom fizycznym na wymianę lub likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych.
5.Wydawanie zaświadczeń o możliwości instalacji i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
6.Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
7.Wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce.
8.Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
9.Wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie gospodarstwa rolnego do obrotu cywilno – prawnego.

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

 • Uchwała Nr LI/404/2006 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżyce.
 • Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Bełżyc z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Bełżyce stanowiących własność osób fizycznych na dany rok kalendarzowy wraz z zasadami.

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – ostatnia zmiana z 2010 roku Nr 28, poz. 145.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) – ostatnia zmiana z 2007 roku Dz.U. Nr 158, poz. 1105.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) – z 2009 roku Nr 215, poz. 1664.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. 2006 Nr 5, poz. 33 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 z późn.zm.) – ostatnia zmiana z 2010 roku Nr 28, poz. 145.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.) – ostatnia zmiana z 2009 roku Nr 157, poz. 1241.
 • Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 1997 Nr 101, poz. 628 z późn.zm.) – ostatnia zmiana z 2009 roku Nr 20, poz. 106.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku Nr 71, poz. 649 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 roku Nr192, poz. 1876 z późn.zm.) – ostatnia zmiana z 2008 roku Nr 200, poz. 1235.
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z późn.zm) – ostatnia zmiana z 2010 roku Nr 40, poz. 227.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485 z p,nóź.zm.) – ostatnia zmiana z 2009 roku Nr 63, poz. 520.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 roku Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) – ostatnia zmiana z 2009 roku Nr 79, poz. 668.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku – o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 roku Dz.U. Nr 64, poz. 592) – ostatnia zmiana z 2008 roku Nr 180, poz. 1112.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) – ostatnia zmiana z 2009 roku Nr 195, poz. 1501.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) ostatnia zmiana z 2010 roku Nr 8, poz. 51.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z dnia 31 grudnia 1999 roku_ - ostatnia zmiana z 1998 roku Nr 162, poz. 1126)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 

1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:
a.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b.opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c.ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d.prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
3.Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew, krzewów.
4.Wniosek Inwestora na udzielenie dotacji na wymianę lub likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych.
5.Zaświadczenie o możliwości instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
6.Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
7.Decyzja zezwalająca na uprawę maku nisko morfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce.
8.Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

 Karta usług ( otwórz )

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates