• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Gospodarka nieruchomościami i mieniem

Nazwa procesu:
Gospodarka nieruchomościami i mieniem

Cel procesu: -

Właściciel procesu:
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zakres działań w procesie:

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach Nr XVII 152/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wskaźników procentowych służących do wyliczenia dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.

Wymagania prawne:

 • Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.)- ostatnia zmiana z 2010 r. Nr 3, poz. 13.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 z późn. zm.) - ostatnia zmiana z 2009 r. Nr 206, poz. 1590.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)- ostatnia zmiana z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) - ostatnia zmiana z 2010 r. Nr 40, poz. 230.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)- ostatnia zmiana z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
 • Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 roku Nr 45, poz. 453).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2432).
 • Art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)- ostatnia zmiana z 2007 r. Nr 41, poz. 233.
 • Art. 30 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) - ostatnia zmiana z 2010 r. nr 40, poz. 230.
 • Art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.)- ostatnia zmiana z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1990 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 31 grudnia 1999 r.) - ostatnia zmiana z 1998 r. nr 162, poz. 1126.

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

 • Decyzja o przyznaniu/odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 • Decyzja o przekształceniu/ odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 • Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
 • Protokół z negocjacji sprzedaży lokalu.
Karta usług ( otwórz )
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates