• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

NAZWA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zezwolenie Burmistrza Bełżyc wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Bełżycach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu.
  3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora jeżeli punkt zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym.
  4. Oświadczenie, że budynek nie jest budynkiem wielorodzinnym (pod odpowiedzialnością karną art. 233 KK) w wypadku gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  5. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

OPŁATY:
Opłatę wnosi się w gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010 przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa powyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Niezłożenie ww. oświadczenia skutkuje wygaszeniem zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Opłatę, o której mowa powyżej przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartość, o których mowa powyżej wnoszą opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Niedokonanie opłat w ww. terminach, skutkuje wygaszeniem zezwolenia. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

ODWOŁANIE:

  1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie - zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
  2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży. ( otwórz )
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. ( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473).
 • Uchwała Nr XXIX/205/96 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Bełżyce liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
 • Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 luty 1999 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Bełżyce punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates