• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

NAZWA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  2. kserokopię dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia
  3. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS
  4. informację organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę oferowaną przez wnioskodawcę.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

OPŁATY:

  1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Opłata za wydanie zezwolenia:
  • Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (gotówkowo w kasie lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 001)

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:
Wniosek na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży. ( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:
Art.181 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 159 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates