• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 r.

 

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020r.

 

Gmina Bełżyce informuje,iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

"Opieka wytchnieniowa- edycja 2020r. który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

ODBIORCY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

REALIZACJA PROGRAMU

1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

2. W roku 2020 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

3. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

4. Gmina Bełżyce kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2020, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

5. Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

1. Aktualne (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

3. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze ) – załącznik nr 8 do Programu – do pobrania

4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM załącznik nr 7 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka - do pobrania

Ważne ! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności !

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1. Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2020 r.

2.Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach  24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2 b ( III piętro)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Informacji szczegółowych udziela: Dział Pomocy Środowiskowej – p. Anna Michalczak tel. 81-517-24-68

 

Program opieka wytchnieniowa edycja 2020r. (otwórz>>)


Załącznik 1 - Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali. (otwórz>>)


Załącznik 2 - Karta- zgłoszenie do Programu "opieka wytchnieniowa" edycja 2020r. (otwórz>>)

  

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 123 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates