• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Bezpłatne badanie słuchu

 

Ferie w Bibliotece

 

V Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30.01.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Więcej…

 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy,  iż w roku 2019 r. Fundacja „OIC Poland” będzie realizatorem nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lubelskim.

PUNKT – Bełżyce – Urząd Miejski w Bełżycach, ul. Lubelska 3

WTOREK,  9.00-13.00

PIĄTEK, 9.00-13.00

Nazwa organizacji pozarządowej: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND".

 

Krajowa Izba Kominiarzy - rozpoczęcie sezonu grzewczego 2018/2019

Więcej…

 

LGD "Kraina wokół Lublina"

Spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków organizowanego przez LGD „Kraina wokół Lublina”

W związku z planowanym naborem wniosków (styczeń 2019r.) w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"  w zakresie  Rozwijanie działalności gospodarczej - przedsięwzięcia:

Więcej…

 

Umowa na rewitalizację centrum Bełżyc podpisana

W dniu 21 grudnia 2018 r. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Skarbnik Gminy Beata Cyrankiewicz w obecności Dyrektor Departamentu Wdrożeń Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Anną Brzyską, podpisali umowę na realizację projektu pn.: Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” dofinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020.

Projekt znalazł się na 3 pozycji w liście rankingowej uzyskując wynik oceny merytorycznej 86 punktów. Całkowita wartość projektu to 7.875.499,34 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 6.082.702,72 zł, kwota przyznanego dofinansowania 5.442.418,23 zł.

Więcej…

 

Używanie wyrobów pirotechnicznych

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. (otwórz>>)

 

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku przyjęto rozwiązania oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wsparcie finansowe obejmować będzie zarówno istniejące, jak i nowe Koła. (Więcej informacji>>).

 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach. (otwórz>>)

 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w związku z rozpoznaniem cenowym dla mieszkańców gminy Bełżyce prowadzących gospodarstwa rolne. Oferta na "Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym" położonym na terenie gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Projekt „Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” otrzyma dofinansowanie ze środków UE

Projekt pn.:„Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” złożony w 2017 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w dniu 13 listopada 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CCCXV/6208/2018 został wybrany do dofinansowania.

Więcej…

 

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce dla terenu położonego przy ul. ks. bpa Wilczyńskiego i nowo projektowanej ul. Wojska Polskiego. (otwórz>>)

 

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego (otwórz>>)

Obowiązki właścicieli i zarządców w sprawie nawisów lodowych i śniegowych (otwórz>>)

Obowiązki właścicieli i zarządców w sprawie zalegania śniegu (otwórz>>)

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. powstania szkód w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. (otwórz>>)

 

Akcja "Zima 2018 - 2019"

Więcej…

 

Protokół sporządzony w dniu 24 października 2018 r.

Protokół sporządzony w dniu 24 października 2018 roku z konsultacji społecznych dotyczących "Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". (otwórz>>)
 

Komunikat

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 11 października 2018 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku. (otwórz>>)
 

Strona 1 z 2

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Akcja "Zima 2018 - 2019"

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates